Hình ảnh tái định cư Hoàng Cầu

Video:

 

Tòa CT2A

 

CT2B tái định cư Hoàng Cầu

Toàn  CT2C tái định cư hoàng cầu

 

Tòa ct3 tái định cư hoàng cầu